TRANSAKTIONSTJÄNSTER

Fastighets-, företags- och vindkraftstransaktioner är ofta invecklade och tidsmässigt långsiktiga processer där rådgivarnas erfarenhet, kompetens och goda kontakter till investerare, finansiärer och andra rådgivare ofta tillför transaktionen ett betydande mervärde.

Grundlig planering

Det lönar sig alltid att inleda planeringen av transaktionen långt före den tilltänkta tidpunkten för transaktionens slutförande. En långsiktig planering medför i regel bättre ekonomiskt resultat med skäliga skattepåföljder. Man kan t.ex. omstrukturera ägandet av en fastighet eller ett företag så att säljarens skattepåföljder minimeras samtidigt som man tar i beaktande att köparens intressen för att sålunda maximera det ekonomiska resultatet för säljaren. Det är viktigt att man reserverar tillräckligt lång tid för strukturförändringarna. Vi har gedigen erfarenhet av företagens strukturförändringar och härtill hörande skatteplanering.

Effektivt förverkligande

En väl planerade och strukturerad process gör det möjligt att genomföra själva transaktionen relativt snabbt och effektivt. Under det förberedande skedet insamlar man alla viktiga dokument och utredningar till ett separat datarum (vanligen i elektronisk form). Härmed underlättas senare skeden i försäljningsprocessen samtidigt som man underlättar arbetet med att ta fram olika investeringsmemoranda och marknadsföringsinformation. I datarummet samlas all information som man bedömer att olika investerare och finansiärer kan vara intresserade av i sin egen beslutsprocess. Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra såväl inhemska som internationella företags- och fastighetstransaktioner.

Due diligence

Vi har lång erfarenhet av att utföra due diligence – undersökningar i samband med bl.a. fastighets- och företagsförvärv samt vindkraftstransaktioner såväl för finska som internationella uppdragsgivare. Due diligence är en central del av alla större fastighets- och företagsförvärv. Uppdragsgivaren får en detaljerad rapport över alla viktiga frågor som bör kontrolleras innan man ingår bindande avtal med säljaren.

Det blir även allt vanligare att säljaren låter utföra en due diligence för att underlätta de presumtiva köparnas arbete och försäkra sig om att inga större överraskningar uppstår då köparna analyserar fastigheten eller företaget.

Våra transaktionstjänster omfattar bl.a. följande element:

  • Skattemässig, ekonomisk och strukturell planering av transaktionen
  • Ekonomiska analyser av föremålet för köpet eller projektet
  • Uppgörande av affärsplan och finansiella modeller
  • Uppgörande av investeringspromemoria och marknadsföringsmaterial
  • Marknadsföring till finska och internationella investerare
  • Genomförandet av anbudprocessen
  • Due diligence av föremålet för transaktionen (ekonomisk, skattemässig och kommersiell due diligence)
  • Administration av datarummet
  • Medverkan i sälj- och köpeförhandlingarna
  • Medverkan i finansieringsprocessen


Tack.

 

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0