SKATTEKONSULTATION

Skatteplanering av fastighets- och företagstransaktioner

Fastighetstransaktioner och företagsförvärv medför alltid omfattande skatteplanerings-möjligheter. En oändamålsenligt genomförd transaktion eller strukturering innebär i regel stora skattepåföljder. Det är vanligen inte heller lätt att korrigera dessa åtgärder utan skattekonsekvenser. En väl planerad och genomförd transaktion kan däremot innebära märkbara skattefördelar för såväl företaget som ägarna.

Skatteplanering vid omstruktureringar av företag

Med en god planering kan man omstrukturera ett bolag eller en koncern så att man uppnår skattefördelar när olika delar av verksamheten säljs eller slås samman med andra företag. Det kan vara fördelaktigt att omstrukturera ägandet av fastigheter så att man uppnår skattefördelar såväl i den dagliga verksamheten som vid avyttring av fastigheten eller den verksamhet som för tillfället äger fastigheten. Det är viktigt att reservera tillräckligt tid för omstruktureringar för att försäkra sig om att skattemyndigheterna tolkar slutresultatet på önskat sätt.

Räntekostnader i beskattningen

Räntekostnader kan vanligen dras av i beskattningen. I vissa fall kan bolaget för vissa år helt eller delvis förvägras avdrag för räntekostnader i beskattningen. Det kan bero bl.a. på lånevillkoren, bolagets soliditet och långivarens status. För att säkerställa att räntorna varje år är fullt avdragbara i beskattningen är det viktigt att beakta villkoren för räntornas avdragbarhet när man planerar finansieringen av olika transaktioner och investeringar eller omstruktureringar av bolaget.

Förhandsbesked

I samband med olika transaktioner, omstruktureringar, företagsförvärv, förändringar i företagets ägarstruktur och generationsväxling i företaget är det alltid viktigt att säkerställa tolkningen av skatteärenden så att inga större överraskningen uppstår.

Skattebesvär

Skattegranskningar av företag förorsakar ofta negativa överraskningar. Det är viktigt att komma med väl grundade anföranden redan då företaget har fått utkastet till granskningsrapport för kommentarer. Även fastighetsbeskattningen innehåller ofta felaktigheter och brister som lätt kan korrigeras genom att anföra ett väl motiverat besvär till skattemyndigheterna. Om skattebesväret inte ledet till önskat resultat i första instans kan det vara skäl att låta saken prövas av olika besvärsinstanser.Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0